top of page

The Foundation under the name "Devana" operates on the basis of the provisions of the Act of April 6, 1984, on foundations, uniform text: Journal Of Laws of 1991, No. 46, item 2a3, as amended, the Act of April 24, 2003 on public benefit activities and volunteering {consolidated text: Journal Of Laws of 2010, No. 234, item 1 "536 as amended) and these Articles of Association.

The main goal of the Foundation The priority task is the implementation of such statutory goals as environmental protection, education, public health, and helping the needy. 

The basis of our functioning is the work on projects. There is an idea, so there are people who care. That is what matters. The rest we can work out later together.

The Foundation aims to operate in the field of:

  1. Collecting and working out material resources intended for organizing, financing, and supporting activities for environmental protection in Poland and abroad.

  2. Helping people in need and equalizing their chances in society.
    Stimulating social pro-ecological and pro-social initiatives and creating conditions for increasing their effectiveness.

  3. The development of forms of free movement, between Poland and other countries, movement of ideas, scientific and technological thought, and other values ​​related to the evolution and shaping of the environment that we all live in.

  4. Organizing and supporting environmental and humanitarian education of the society.

  5. Creation of organizational and material conditions for the implementation of new solutions in the following fields.

If You want to change something, join Us. Let's work Together.

Łódź, Poland

Blackpool, England

El Ghuna, Egipt

Postanowienie

Dnia:2022-07-08 r.
 

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

...
po rozpoznaniu w dniu:2022-07-08 r. W ŁODZI
na posiedzeniu NIEJAWNYM
sprawy z wniosku: FUNDACJA "DEVANA"
o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców
p o s t a n a w i a:


Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego :
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz
Rejestru Przedsiębiorców 
pod numerem

KRS: 0000981266
 

Dane podmiotu
Siedziba i adres podmiotu: kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, miejsc. ŁÓDŹ

 

Informacje o statucie
Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA

 

Nazwa FUNDACJA "DEVANA"

3.Adres poczty elektronicznej: DEVANA.FOUNDATION@GMAIL.COM
4.Adres strony internetowej WWW.DEVANA.LIVE

 

Organ sprawujący nadzór: MINISTER DS OCHRONY ŚRODOWISKA

STATUT FUNDACJI UCHWALONY 25/02/2022
1.Czas na jaki została utworzona organizacja: NIEOZNACZONY

 

JOIN US :)

ABOUT US

bottom of page